Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

   При реализиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" ДГ "Слънце" - гр. Плевен подпомагапроцеса на приобщаване на децата, чрез осигуряване на допълнителен непедагогически персонал в групите. Оказаната обща подкрепа от помощника на учителя стимулира процеса на личностно развитие на децата в предучилищното образование.

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: info-1500185@edu.mon.bg

Форма за контакт